• سارا

    سارا

    زندگی اجبار است ... مرگ انتظار است ... عشق یک بار است ... جدایی دشوار است ... ولی یاد تو تکرار است
    0 دوستان
توجه